Kentsel Dayanıklılık Programı

Dayanıklılık (resilience), tehlikelere maruz kalınmasının ardından; bu duruma etkili bir şekilde cevap verilmesi, durumun ekosistem, toplum ve/veya bireyler üzerinde etkilerinin en kısa sürede azaltılması ya da risklere uyum sağlanması ve gelecekteki tehlikelerden korunması anlamına gelmektedir.

Şişli'de Yapısal Riskler

Kenthaş Kent Hizmetleri A.Ş. Şişli ilçesi sınırları içerisinde yapısal riskleri azaltmak amacıyla; afet öncesi alınacak önlemler, ilgili eğitimler, AKOM, afet sırasında ve sonrasında yapılacakları içeren Şişli Kentsel Dayanıklılık Programını hayata geçirmiştir. Kentsel Dayanıklılık Programı kapsamında; bölgesel kentsel dönüşüm, bina yenileme, bina güçlendirme, riskli bina yıkım ve AKOM konularında çeşitli faaliyetler yürütülmekte ve her bir konu başlığı ayrı bir program olarak ele alınmaktadır. Bu programların yürütülmesinde bilgilendirme, projelendirme, uzlaşı, finans, hukuki süreçler, yapım-taahhüt yönetimi aşamalarının her birinde güven esaslı, resmi, kurumsal ve şeffaf bir süreç ile Şişli’de bulunan komşulara kar amacı gütmeksizin müşavirlik/danışmanlık hizmeti vermektedir.

 

Şişli Belediyesi iştiraki Kenthaş Kent Hizmetleri A.Ş. yapısal risklerin azaltılması amacıyla alan bazlı kentsel dönüşüm programı, parsel bazlı bina yenileme programı, bina güçlendirme programı ve yapı yıkım programı kapsamında çeşitli faaliyetler yürütmektedir. 

Şişli'de

20.052 yapıdan 18.891 adedi (%94.2) betonarme

Şişli'deki

yapıların çoğu 5-6 katlı binalardan oluşuyor.

Şişli'de

bulunan 20.052 yapıdan 18.569’u 2000 yılı öncesi inşa edilmiştir.

Şişli

İlçe yapı nizamı incelendiğinde ise bitişik nizam yapı düzeni yaygındır

KENTSEL DAYANIKLILIK PROGRAMI İLE İLGİLİ SIKÇA SORULAN SORULAR

SSS

Güçlendirme ile ilgili sıkça sorulan sorular

– Bina bazında güçlendirme ile kentsel dönüşüm ~8 ay, yeniden yapımla
gerçekleştirilen kentsel dönüşüm ~18 ay, kadardır,
– %50 daha az maliyetlidir,
– Daha az gürültü kirliliği oluşturur,
– Daha az karbon salınımı ve moloz artık oluşturduğu için daha az çevre kirliliğine
neden olur.
– Ayrıca bina, çeşitli nedenlerden yıkılıp yeniden yapıma müsait olmayabilir, örn.
tescilli bina söz konusudur veya değişen imar yönetmeliği emsali düşürmüştür
vs.

İmar Durumu: Güçlendirme izni için ilgili müdürlüğe başvurmadan önce, imar
durumu belgesi düzenlenmesi için dilekçe verilir.

– Güçlendirme izin dilekçesi: Yapının Güçlendirilmesinin mümkün olduğuna dair
2018 Deprem Yönetmeliğine göre analize dayalı çalışmaların sonucunda
hazırlanmış, ilgili kurumca düzenlenen Teknik Rapor ile taşınmaz maliklerinin
4/5 oranını sağlayacak noter onaylı muvafakatnamesi birlikte, güçlendirme izin
dilekçesi belediyeye sunulacaktır.
– Mimari proje, güçlendirme statik projesi, zemin etüd raporu: Proje müellif
belgeleri, yapının güçlendirmeden önceki ve sonraki durumuna ait performans
analizi raporu.
– Yapı denetim firması evrakları: Yapıya ilişkin bilgi formu, yapı denetim
taahhütnamesi, denetçi ve yardımcı eleman evrakları, izin belgesi, tescil belgesi,
– Şantiye şefi evrakları: Şantiye şefi taahhütnamesi, diploması, ikametgah belgesi,
yapı müteahhidi ile sözleşmesi.
– Uygulama firması evrakları: Yapı müteahhit taahhütnamesi, vergi levhası, imza
sirküleri, yeterlilik ve faaliyet belgesi, yapı müteahhidi ile mal sahibi arasında
yapılan Noter Onaylı Sözleşme.

– Betonarme Mantolama (Kolon güçlendirme, Kiriş güçlendirme)
– Karbon ve cam lifli polimerler (Mevcut kolonda karbon lifli polimer sargı)
– Sismik izolatör (Sismik izolatör ile güçlendirme)
– Enerji sönümleyiciler ile prefabrik yapıda güçlendirme
– Tarihi yapılarda tekstil donatılı harçlarla güçlendirme

Binayı boşaltmaya gerek kalmadan dıştan güçlendirmeye uygun bulunması için
özellikle düzgün bir yük dağılımı yapabilecek rijitliğe sahip kat döşemeleri, iyi
derecede beton kalitesi ve düzenli bir bina gerekir. Dıştan güçlendirme bazen
bina dış akslarına çelik çapraz elemanlar ekleme şeklinde olabilir, bazen de bu
çaprazlar yerine enerji sönümleyici dediğimiz sismik damperler konulabilir.
Yine bina dışından betonarme çerçeve ekleme yöntemleri de mevcut.

SSS

Riskli Yapı

Lisanslı laboratuvarlar tarafından yapılmaktadır. Lisanslı laboratuvarlar listesi
https://elab.cevre.gov.tr/LabSorgu/ sitesinde bulunmaktadır.

Tüm maliklerin rızası şart değildir, binada malik olan herkes hisse oranına
bakılmaksızın tek başına risk raporu düzenlenmesi için başvuru yapabilir.

Riskli yapı raporu düzenlendikten sonra düzenlenen rapora itiraz edilebilir. İlgili
idare itirazı değerlendirir. Raporda herhangi bir uygunsuzluk görülmesi
durumunda idare raporun yeniden düzenlenmesini isteyebilir veya iptal edebilir.
Uygunsuzluk bulunmaması halinde rapor kesinleşir.

Risk raporu düzenlendikten sonra maliklere binayı tahliye etmeleri için
tebligatta bulunulur. Tebligatı takip eden 60 gün içerisinde yapının tahliye
edilmesi istenir. İhtiyaç duyulan hallerde 30 gün ek süre verilebilir.

SSS

Yıkım İle İlgili

Yıkım süreci ile ilgili bilgi almak için Şişli Belediyesi İmar ve Şehircilik
Müdürlüğü, Yapı Kontrol Birimine başvuru yapılmaktadır. Ayrıca ilgili
yönetmelik hakkında ayrıntılı bilgi almak için
resmi gazete linkine
bakabilirsiniz.

Kenthaş yıkım hizmeti vermemektedir. Ancak yıkım başvurusu ve işlemleri
sürecinde proje yönetimi, izlemesi ve raporlama olmak üzere müşavirlik hizmeti
vermektedir.

Yapının durumu, niteliği, inşaat alanı büyüklüğü, sökümden çıkacak nitelikli
malzemeler vb. parametreler doğrultusunda değişen bir tutar olup yıkım
firmalarından alınacak tekliflere göre belirlenir.

Bina büyüklüğüne bağlı olarak 12 ay-30 ay arasında değişmektedir.

SSS

Kredi Destekleri

Bu haklardan sadece birinden faydalanılabilir.

Hak sahibi bazında 3 milyon TL’ye kadar faiz destekli kredi kullanma hakkı
olup bu tutara ulaşılana kadar kredi kullandırılabilmektedir. Detaylı bilgi için
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı sitesine bakabilirsiniz.

Kredinin türü, yeni binada müşteri adına çıkan tapudaki bağımsız bölümün cinsi üzerinden belirlenir.
– Konut kredisi 120 ay vadeye kadar, vergi ve fondan muaftır.
– İşyeri kredisi 84 aya kadar, vergiden muaf ancak fona tabidir.

İlk aşamada kredi başvurusunda bulunulabilecek olup her halükarda Bakanlık onayı aşamasında Riskli Yapı Raporu düzenletilmiş olması mecburidir. Deprem sebebiyle hasar görmüş olan/yıkılmış olan taşınmazlar özelinde rapor başvurusu yapılmalıdır.

SSS

Müteahhit Bilgisi

Sistemimizde akredite edilmiş müteahhitler mevcuttur. Suiistimal edilmemesi
amacıyla bu liste paylaşılmamaktadır.

Akreditasyon sistemi bütün müteahhitlere açıktır. Müteahhitler gerekli belge ve
bilgileri sunduktan sonra değerlendirilecektir. Uygun bulunmaları halinde
akredite edilmiş müteahhit listesine eklenir.